EMUS BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. Taraflar

 

İşbu EMUS Bireysel Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda bilgileri verilen taraflar arasında imzalanmıştır:

 

EMUS

 

Unvanı:

EMUS EMNİYETLİ ULAŞIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. 

Adres:

İRAN CADDESİ NO17/A-501 06700 KAVAKLIDERE, ANKARA

Telefon:

0312 468 9512

E-Posta:

destek@emus.com.tr

 

Bundan sonra “EMUS” olarak anılacaktır.

 

MÜŞTERİ 

Ad-Soyad:

 

Adres:

 

 

Telefon:

 

E-posta:

 

Abonelik Süresi:

 • Altı (6) ay

 • On iki (12) ay

 • Yirmi dört (24) ay

 • Otuz altı (36) ay

Araç Bilgileri:

 Marka

 

 Model

 

 Üretim Tarihi

 

 Plaka

 

 

Bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.

 

EMUS ve MÜŞTERİ, bundan sonra ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 

 1. Tanımlar

 

İşbu Sözleşme içinde geçen aşağıdaki terimler,

 

“Sürücü Geliştirme Sistemi (SGS/IVMS)”: Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’nin bildireceği araca sürücü alışkanlıklarını analiz etmek için takılacak mülkiyeti EMUS’a ait olan donanımı,

“EMUS SK”: EMUS tarafından yetkilendirilmiş olan sürüş koçlarını

 

ifade etmektedir.

 

 1. Konu

 

İşbu Sözleşmenin konusunu, EK-1’de yer alan Donanım Özellikleri’nde detayları belirtilen ve mülkiyeti EMUS’a ait olan Sürücü Geliştirme Sistemi (“SGS” veya “IVMS”) donanımının EMUS tarafından MÜŞTERİ’ye kiralanması ve MÜŞTERİ’nin belirteceği araca montajı ile Sözleşmede kapsamı belirtilen Ferdi Sürüş Koçluğu hizmetinin EK-2’de yer alan Donanım Kiralama ve Ferdi Sürüş Koçluğu Fiyat Listesi’nde fiyatlandırıldığı üzere Sözleşmede belirtilen şart ve koşullar altında Sözleşme süresince sağlanması ile tarafların işbu hususa ilişkin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

 

 1. Sözleşme Konusu Ürün ve Hizmet Bilgileri

 

 1. İşbu Sözleşme kapsamında EMUS tarafından MÜŞTERİ’ye kiralanacak ve MÜŞTERİ tarafından bildirilecek araca monte edilecek SGS donanımının özellikleri, EK-1’de yer alan Donanım Özellikleri’nde belirtildiği gibi olacaktır. 

 

 1. Abonelik kapsamında EMUS tarafından MÜŞTERİ’ye verilecek Ferdi Sürüş Koçluğu hizmetinin kapsamı aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır:

 

 1. SGS’nin MÜŞTERİaracına montajı ve kalibrasyonu,

 2. Günlük sürücü ihlallerinin ve ilgili geri bildirimlerin dijital ortamda EMUS Sürüş Koçu tarafından MÜŞTERİ’nin belirtmiş olduğu cep telefonu veya e-posta adresine yazılı olarak yollanması (whatsapp ve viber gibi protokoller kullanılabilir),

 3. Haftada en az bir (1) defaya mahsus olmak üzere, MÜŞTERİile EMUS SK tarafından geçmiş hafta meydana gelen sürüş ihlallerini içeren eğitim seansı (cep telefonu, skype, facetime gibi protokoller kullanılabilir),

 4. On iki (12) ay ve üzeri süreli aboneliklere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylı bir Defansif Sürüş Eğitim Merkezinde ücretsiz teorik ve pratik eğitim,

 5. MÜŞTERİ’nin isteği doğrultusunda yol durumu, trafik kuralları ve yol haritası gibi konularda EMUS erişimi doğrultusunda günlük çalışma saatleri içersinde destek verilmesi. 

 

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

 1. EMUS, kiralamaya konu donanımın kullanıma elverişli, eksiksiz ve tam olarak teslim ve montajından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. EMUS, işbu Sözleşmenin 4.2. maddesinde detayları belirtilen Ferdi Sürüş Koçluğu hizmetini tam ve eksiksiz şekilde yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. MÜŞTERİ, kiraladığı ürün ve aldığı hizmet bedelini işbu Sözleşmede kararlaştırılmış olduğu biçimde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. MÜŞTERİ, EMUS’a SGS donanımının montajını istediği aracın marka, model ve üretim tarihi bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ruhsatta yazılı şekliyle verdiğini; vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmemesi halinde doğacak zararlardan MÜŞTERİ’nin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, böylesi bir durumda EMUS’un Sözleşme kapsamında yapılan işlemleri ve sağlanan hizmeti askıya alma hakkı olacağını peşinen kabul eder.

 

 1. Sözleşmeye konu donanım, teslim tutanağının imzalanması karşılığında teslim edilecektir.

 

 1. MÜŞTERİ, EMUS’un önceden alınan yazılı onayı olmaksızın SGS donanımına içten veya dıştan herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceğini, ters mühendislik (reverse engineering) yapmayacağını, tamir etme ve parça değiştirmesi yapmayacağını, aksi takdirde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 1.  MÜŞTERİ, çalınma, kazaya karışma, doğal afet sonucu zarar görme, yanma dahil ancak sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir nedenle ya da MÜŞTERİ veya herhangi bir üçüncü şahsın fiili nedeniyle sistemin zarar görmesi veya telef olması hallerinde meydana gelebilecek her türlü zarardan sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Taraflar, MÜŞTERİ tarafından ek bir hizmet ve/veya donanım sağlanmasının gerekmesi halinde, ilave donanım ve hizmet bedellerinin EK-3’te yer alan İlave Hizmet Listesi belirtilen bedeller üzerinden ödeme yapılacağını peşinen kabul ve beyan ederler.

 

 1. MÜŞTERİ, kapsamı 4.2. maddede belirtilen Ferdi Sürüş Koçluğu hizmetinin yerine getirilebilmesi için EMUS’a gerekli yardımı sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 1. Hizmet kapsamında EMUS tarafından temin edilen SGS donanımının kullanıldığı aracın MÜŞTERİ tarafından üçüncü kişiye devrinin planlandığı hallerde, MÜŞTERİ durumu EMUS’a bildirecek ve dilerse EMUS tarafından belirlenen demontaj ve montaj bedelini EMUS’a ödenmesi kaydıyla, donanımın MÜŞTERİ’ye ait başka bir araca naklini talep edebilecektir. Devir kapsamında hizmete de son verilmesinin istenildiği hallerde ise; MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin aşağıda düzenlenen 7.2., 7.3. ve 7.5. maddeleri kapsamında Sözleşmeyi feshetmiş addolunacak ve yine bu maddeler kapsamında MÜŞTERİ, SGS donanımının demontajı için uygun koşulları sağlamakla ve ilgili cezai şartı EMUS’a ödemekle yükümlü olacaktır. 

 

 1. Hizmet kapsamında EMUS tarafından SGS montajı yapılan MÜŞTERİ aracının, herhangi bir sebeple haciz işlemine tabi tutulması ve bu sebeple üçüncü bir kişiye satışının gerçekleşmesi ya da aracın ilgili SGS donanımını da içerir şekilde pert olması hallerinde ise; yine işbu Sözleşmenin aşağıda düzenlenen 7.2., 7.3. ve 7.5. maddeleri geçerli olacak, MÜŞTERİ Sözleşmeyi feshetmiş addolunacak ve yine işbu maddeler kapsamında MÜŞTERİ, SGS donanımının demontajı için uygun koşulları sağlamakla ve ilgili cezai şartı EMUS’a ödemekle yükümlü olacaktır. Eğer demontaj hukuken (haciz veya satış nedeniyle) ya da fiilen (pert veya hasar hallerinde) mümkün olmaz ise; MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin 7.3. ve 7.5. maddelerinde belirtilen cezai şarta ilave olarak EMUS’a EMUS tarafından her bir parça için ayrı ayrı belirlenecek olan ilave tutarı ek cezai şart olarak ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

 1. Süre

 

İşbu Sözleşme, imza tarihinden itibaren 1. madde altında seçilen abonelik süresi boyunca yürürlükte kalacaktır. 

 

 1. Fesih ve Cezai Şart

 

 1. EMUS, işbu Sözleşmeyi gerekli gördüğü hallerde ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın, süre bitimini beklemeden ve en geç üç (3) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, Sözleşme süresi içerisinde her zaman, tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. 

 

 1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeyi, Sözleşme süresi içerisinde her zaman üç (3) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla tek taraflı feshedebilir. MÜŞTERİ’nin Sözleşmeyi işbu 7.2. maddeye uygun olarak feshetmesi halinde; MÜŞTERİ, SGS donanımının demonte ücreti olarak 750-TL (yedi-yüz-elli-Türk-Lirası) + KDV ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu demontaj bedeli, EMUS tarafından Sözleşmenin feshedildiği tarihte fatura edilecek ve MÜŞTERİ tarafından fatura tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde EMUS’un aşağıda detayları verilen banka hesabına yatırılacaktır.

 

 1. MÜŞTERİ, mücbir sebepler haricinde, işbu Sözleşmeyi süresi sona ermeden Sözleşmenin 7.2. maddesine uygun olarak feshetmesi halinde, 2.250.00 TL + KDV cezai şartı ödeyeceğini ve işbu cezai şartın fahiş olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Demontaj ve cezai şarta ilişkin bedel, EMUS tarafından Sözleşmenin feshedildiği tarihte fatura edilecek ve MÜŞTERİ tarafından fatura tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde EMUS’un aşağıda detayları verilen banka hesabına yatırılacaktır.

 

 1. Haklı Nedenle Erken Fesih: Taraflardan herhangi birisinin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine uymaması halinde ve bu durumun, diğer Tarafça kendisine yapılacak yazılı aykırılık bildirimine rağmen, işbu bildirimin tebliğinden itibaren on (10) gün içinde düzeltilmemesi halinde; aykırılık bildirimi yapan Taraf Sözleşmeyi haklı nedenle tek taraflı olarak derhal feshetme hakkını haizdir. 

 

 1. Sözleşmenin işbu maddede sayılan hallerle sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir nedenle feshedilmesi, Sözleşme süresi sonunda sona ermesi veya başkaca herhangi bir nedenle son bulması hallerinde; MÜŞTERİ, araçlarında bulunan ve mülkiyeti EMUS’ a ait olan donanımın demontajı için aracı EMUS tarafından kendisine fesih ya da sona ermeyi takip eden on beş (15) gün içerisinde bildirilen tarih ve alanda hazır etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, mülkiyeti EMUS’a ait olan Mix Telematics 2310i ürününün demontajı için aracı EMUS’un kendisine bildirdiği tarih ve alanda hazır etmemesi halinde; 8.3. maddede düzenlenen cezai şarttan bağımsız olarak ve 8.3. maddede düzenlenen işbu cezai şarta halel getirmeksizin, EMUS’un bildirdiği tarihten itibaren gecikme yaşanan her bir gün için 250 TL + KDV tutarını cezai şart EMUS’a ödeyeceğini ve işbu cezai şartın fahiş olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu cezai şarta ilişkin bedel, demontajın gerçekleştirildiği tarihte fatura edilecek ve MÜŞTERİ tarafından fatura tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde EMUS’un aşağıda detayları verilen banka hesabına yatırılacaktır. Taraflar, işbu maddede düzenlenen cezai şartın yalnızca demontaj işlemleri sırasında yaşanacak gecikmeye ilişkin bir cezai şart niteliğinde olduğunu, işbu cezai şartın ödenmesinin Sözleşme konusu ürünlerin mülkiyetinin MÜŞTERİ’ye geçeceği anlamına gelmeyeceğini ve demontaj işlemlerinin cezai şart ödense dahi gerçekleştirileceğini; işbu maddede düzenlenen demontaj işlemlerinde yaşanacak gecikmeye ilişkin cezai şartın ödenmesinin işbu Sözleşmenin 8.3. maddesinde düzenlenen cezai şartın talep edilmesi hakkına halel getirmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. Ödeme ve Sözleşme Bedeli

 

 1. İşbu sözleşme bir (1)adet SGS donanımını ve Ferdi Sürüş Koçluğu hizmetinikapsamakta olup donanım kiralama ve hizmet bedeli EK-2’de yer alan Donanım Kiralama ve Ferdi Sürüş Koçluğu Fiyat Listesi’nde gösterildiği gibidir. Bir (1) adet Sürücü Kimlik Anahtarı (plug) belirtilen ücrete dahil olup ilave plug’lar EK-2’ye uygun olarak ücretlendirilecektir.

 

 1. EMUS tarafından faturalandırma işlemi ilk donanımın montaj tarihinden itibaren başlatılacaktır. MÜŞTERİ, ödemeleri seçilen işbu Sözleşmenin 1. maddesinde seçilen abonelik türüne uygulanacak olan taksit biçimi ile kredi kartı vasıtasıyla yapacaktır. Taksitlendirme işlemlerinde, MÜŞTERİ ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, banka ile MÜŞTERİ arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. MÜŞTERİ, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

 1. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir nedenle işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka veya finansman kurumunun hizmet bedelini EMUS'a ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, EMUS tarafından işbu Sözleşmenin 11. maddesi kapsamında hizmet durdurulacaktır. Hizmet bedelinin ödenmemesi MÜŞTERİ'nin bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise; SGS donanımına ilişkin demontaj masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. EMUS'un SGS donanımının iadesini kabul etmeksizin, hizmet bedeli alacağını takip dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla sözleşmeden ve kanundan doğan diğer tüm hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

 

 1. EMUS, Sözleşme süresi içerisinde gerekli gördüğü durumlarda kiralama ve hizmet bedellerinde değişiklik yapma hak ve yetkisini haizdir. Ücretlendirme ve faturalandırmaya ilişkin yapılacak değişikler, işbu Sözleşmeye yazılı ek şeklinde olacaktır. 

 

 1. EMUS, kararlaştırılan süre ve miktarlarda usulüne uygun şekilde kiralama ve hizmet bedeline ilişkin faturaları tanzim ederek işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde MÜŞTERİ’ye iletecektir.

 

EMUS’un banka detayları aşağıdaki gibidir;

 

Emniyetli Ulaşım Sistemleri Ltd. Şti.

Garanti Bankası

Kavaklıdere Şubesi   : 75

Hesap No                   : 6293674

IBAN                          : TR88 0006 2000 0750 0006 2936 74

 

 1. Bu Sözleşme kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Gebze dışında bir hizmet verilmesi gerektiği takdirde, yol ve konaklama masrafları, MÜŞTERİ’ye ayrıca faturalandırılacaktır.

 

 1. Ödemelerin belirtilen vadelerde yapılmaması durumunda; MÜŞTERİ, kendiliğinden başkaca bir işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşer ve ödenmeyen miktara temerrüt tarihindeki Devlet Bankalarının Türk Lirası ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. MÜŞTERİ’nin ödemelerde gecikmesi durumunda işbu Sözleşme’de düzenlenen haklı nedenle fesih hakkının yanı sıra, EMUS’un ödemeler yapılıncaya kadar edimini askıya alma hakkı saklıdır.

 

 1. Garanti

 

 1. Bu Sözleşme kapsamı içinde teslim edilen donanım, montaj tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay süreyle üretim ve montaj hatalarına karşı garantilidir. 

 

 1. Garanti; MÜŞTERİ dışında üçüncü şahıslara devredilemez.

 

 1. SGS donanımının monte edileceği aracın ve/veya ortamın, sistemin sağlıklı çalışması için gerekli altyapıyı sağlayacak şekilde hazırlanması ve bu hususta gerekli tedbirlerin alınması MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. 

 

 1. Ürünle beraber kullanılan ve/veya önerilenler dışında olan yazılım, donanım, arabirim, aksesuar veya sarf malzemelerinden; yer değiştirme, sökme ve takma, yanlış ve yetersiz bakım, yanlış kullanımdan, elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza, darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan, hasar ve arızalar sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.

 

 1. EMUS’un onayı olmadan ürüne müdahale edilmesi, içten ve dıştan kurcalanması, tersine mühendislik yapılması, tamir edilmeye çalışılması ve parça değiştirilmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar, yetkili olmayan bir servis/satıcı/şahıs/kuruluşun müdahale etmesi halinde oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışında kalır. Ürünlerin dış yüzeylerinin bozulması, kırılması, çizilmesi, zamanla ve kullanılma ile oluşan eskime, yıpranma, tozlanmanın yaratacağı arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 

 1. MÜŞTERİ, 9.3, 9.4 ve 9.5. maddelere aykırı davranması sonucu kiralanan SGS donanımında meydana gelebilecek her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 1. MÜŞTERİ, SGS donanımının montajı, demontajı ve bakımının EMUS dışında kendisi veya üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesi halinde; donanımın garanti kapsamı dışında kalacağını ve hizmet sırasında yaşanılacak herhangi bir sorunun EMUS sorumluluğunda olmayacağını kabul eder.

 

 1. Garanti kapsamı dışındaki durumlarda, malın bakımı veya tamiri gerçekleştiğinde, EMUS tarafından belirlenen hizmet ve yedek parça ücreti geçerli olacaktır.

 

 1. Hukuki ve Cezai Sorumluluk

 

Hizmet ve/veya kiralamaya konu donanım, işbu Sözleşme kapsamı ile sınırlıdır. Monte edilecek donanım herhangi bir şekilde aracın esaslı bir parçasını bozucu özellik taşımamaktadır. Hizmet ve/veya donanım asla trafik kazalarının önlenmesini garanti etmez.MÜŞTERİ tarafından EMUS kurallarına uyulmaması halinde;sürüş hatalarında azalma sağlanacağının garantisi verilmemektedir. İşbu madde kapsamında sayılanlar sebebiyle doğabilecek herhangi bir zarardan EMUS sorumlu olmayacaktır. 

 

 1. Hizmeti Durdurma Hakkı

 

 1. EMUS, aşağıdaki durumlarda tüm veya bazı hizmetlerin verilmesini durdurabilir. 

 

 1. EMUS’un hizmeti sağlayabilmesi için bağlı olduğu ağ, operatör veya kuruluşun EMUS’un kusuru dışında gerçekleşen herhangi bir nedenle hizmet verememesi halinde,

 2. MÜŞTERİ’nin vadesi gelmiş bir borcunun herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde,

 3. MÜŞTERİ’nin herhangi bir donanımın kaybolduğu, çalındığı veya araçtan çıkarıldığını bildirmesi halinde,

 4. MÜŞTERİ’nin Mix Telematics’e ait olan fikri sınai hakları ihlal etmesi halinde,

 5. Mücbir Sebep Hallerinde.

 

 1. EMUS, işbu Sözleşmenin 11.1. maddesinde belirtilen halin oluşması durumunda MÜŞTERİ’ye derhal bildirimde bulunacaktır.

 

 1. Hizmetin 11.1/b, 11.1/c ve 11.1/d maddeleri nedeniyle durdurulması halinde MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşmeden doğan borçları devam edecektir.

 

 1. Yukarıda sayılan sebeplerle hizmetin durdurulması, Sözleşmenin ihlali anlamına gelmeyecektir. Busüre içerisinde, Sözleşme hükümlerinin yerine getirilememesi nedeniyle EMUS’a herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır.

 

 1. Tebligat Adresleri 

 

Tarafların işbu Sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Adres değişikliği halinde, ilgili Taraf değişiklikten itibaren on beş (15) gün içerisinde durumu karşı Tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Taraflardan herhangi biri, bilgi vermeksizin tebligat adresini değiştirse dahi, değişikliğe ilişkin olarak karşı Tarafa bildirim yapılıncaya kadar işbu Sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

 

 1. Gizlilik

 

 1. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili ya da bu Sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki, gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri karşı tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Sözleşmenin kendisi de gizli bilgi kapsamındadır.

 

 1. Herhangi bir kanun, mahkeme kararı veya devlet kurumunca talep edilmesi veya olağan raporlama veya inceleme sebepleriyle muhasebecisi veya avukatıyla paylaşma durumları gizlilik maddesinin ihlali anlamına gelmez. Ancak böylesi bir durumda, gizli bilgiyi paylaşan Taraf, diğer Tarafa durumu bildirmekle yükümlüklüdür.

 

 1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, işbu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz.

 

 1. Taraflar, gizli bilgileri koruyacak ve bunların korunmasına yönelik tüm uygulama ve teamüllere her zaman uyacaktır. Bu amaçla, gizli bilgi Tarafların elemanlarından sadece işbu Sözleşme konusu işlerin yürütülmesi ve uygulanması sırasında verilmesi mecburi olanlara verilecek, diğer elemanların gizli bilgilere ulaşması engellenecektir.

 

 1. Gizliliğin ihlali halinde, ihlal eden Taraf karşı Tarafın her türlü zarar ve ziyanını tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. EMUS, MÜŞTERİ gizliliği ve MÜŞTERİ ismini korumak şartıyla elde ettiği bilgi ve verileri, değerlendirme yapmak, sistemini iyileştirmek veya ticari sebeplerle kullanma hakkına sahiptir. 

 

 1. MÜŞTERİ, donanım ve hizmet sonucu, elde edilen bilgi ve verilere Mix Telematics’in de erişiminin olduğunu, MÜŞTERİ gizliliği ve MÜŞTERİ isminin koruması şartıyla Mix Telematics’in elde edilen verileri değerlendirmek, sistemini iyileştirmek veya ticari sebeplerle biriktirme,açıklama ve kullanma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 1. Verilerin Korunması

 

 1. MÜŞTERİ, EMUS tarafından sağlanacak donanım ve hizmetin içeriğine kişisel verilerin işlenmesinin de girebileceğini kabul eder. EMUS, kişisel verileri adil ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. MÜŞTERİ, EMUS tarafından EK-5’te yer alan Aydınlatma Metni ile aşağıdaki hususlarda bilgilendirildiğini ve EK-6’da yer alan Açık Rıza Beyan Formu ile açık rızasını verdiğini kabul ve beyan eder:

 

 1. Hakkında veri toplandığı ve toplanan verinin işlendiği, hangi çeşit veri toplandığı ve sebepleri,

 2. Toplanan verinin kontrolünün EMUS ve Mix Telematics’te olduğu,

 3. Bu verilere EMUS ve Mix Telematics grup şirketlerince erişilebileceği,

 4. İlgili kişinin kendi verilerine EMUS ile iletişime geçerek ulaşabileceği ve verilerle ilgili herhangibir hatanın düzeltilmesini talep etme hakkının olduğu.

 

 1. EMUS, işbu Sözleşmenin ifası sırasında Sözleşme konusu ve amacı ile ilgili olmayan kişisel verileri biriktirmeyecek ve işlemeyecektir. 

 

 1. MÜŞTERİ, EMUS ve Mix Telematics’in toplanan veri, kişisel veri ve ilgili araçbilgilerinin aşağıdaki sebeplerde işlenmesine yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder;

 

 1. Hizmet veya ek hizmetlerin sağlanması amacıyla;

 2. Denetim, araştırma ve/veya hizmeti devam ettirmek, geliştirmek, korumak ve/veya geliştirmek için analiz etme amaçlarıyla,

 3. Hizmet veya sistemlerin teknik fonksiyonlarını ölçümlemek amacıyla,

 4. Yenihizmetleri araştırma, geliştirme ve sağlama amacıyla.

 

 1. MÜŞTERİ, EMUS ve Mix Telematics’in kişisel veriler de dahil olmak ancak bununla sınır olmamak kaydıyla Sözleşmenin ifası sırasında elde ettiği tüm verileri değerlendirme, araştırma ve ticari amaç sebepleriyle, MÜŞTERİ gizliliği ve MÜŞTERİ ismini gizli tutmak şartıyla biriktirme, açıklama ve kullanma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 1. Fikri ve Sınai Haklar

 

 1. MÜŞTERİ, 

 

 1. Donanım ve/veya yazılımın tamamı veya bir kısmını kopyalamayacağını,

 2. Tersine mühendislik, parçalarına ayırma, tercüme, adaptasyon, modifiye, kod bozma veya değiştirme işlemlerini yapmayacağını,  

 3. Yazılımı amaç koddan kaynak koda çevirmeyeceğini,

 4. Yazılımı herhangi bir yazılım veya doküman ile birleştirmeyeceğini,

 5. Donanımı ve/veya yazılımı Sözleşmede belirtilen amaç dışında kullanmayacağını,

 6. Donanım veya yazılımın herhangi bir bölümünün veya kopyasının mülkiyetini üçüncü kişilere devretmeyeceğini, ödünç vermeyeceğini, kullanımına tahsis etmeyeceğini, kiralamayacağını, alt lisans transferi yapmayacağını veya başka şekilde elektronik ortamda tedarik etmeyeceğini,

 7. Donanım veya yazılımın içerdiği veya donanım veya yazılımdan elde edilen gizli bilgiyi kullanmayacağını ve/veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağını,

 8. Yazılım ve donanımın fikri mülkiyet haklarının Mix Telematics’e ait olduğunu bildiğini ve bu fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, 

 9. Yazılım ve donanıma ilişkin fikri mülkiyet haklarını geliştirerek veya bunlara fonksiyon veya ifade bakımından esas olarak benzer bir yazılım geliştirip, pazarlamayacağını 

 

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. MÜŞTERİ, işbu maddede düzenlenen taahhütlerine aykırı davranması durumunda, EMUS’un ve/veya Mix Telematics’in uğraması muhtemel her türlü zararı tazmin etmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Devir ve Temlik

 

Taraflar, karşı Tarafın önceden alınan yazılı izni olmaksızın, işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

 

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü

 

İşbu Sözleşme, ekleri ile birlikte, taraflar arasında Sözleşme konusuyla ilgili anlaşmanın tamamını teşkil eder.

 

 1. Feragat 

 

 1. Feragat ancak yazılı ve açık şekilde yapılmış ise geçerlidir.

 

 1. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklanan haklarını kullanmaması, bu haklardan ya da hakların kullanımından tamamen vazgeçtiği anlamına gelmez.

 

 1. Taraflardan birinin işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde, diğer Tarafın bu duruma göz yumması ya da haklarını kullanmaması, bu ihlale sürekli şekilde katlanacağı ve haklarını kullanmayacağı anlamına gelmez.

 

 1. İşbu Sözleşmede Taraflara tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasıbu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanamaz.

 

 1. Mücbir Sebep

 

Tarafların çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen geçici veya daimi olarak durduracak derecede meydana gelen veya Sözleşmeye konu malların ve/veya hizmetin tedarik edildiği ülkede meydana gelen deprem, grev, kötü hava koşulları, salgın hastalıklar, savaş, terör faaliyetleri, ambargo, ayaklanma, doğal afetler ve hükümet kararları veyaEMUS’un hizmeti sağlayabilmesi için bağlı olduğu ağ, operatör veya kuruluşun, EMUS’un hatasından kaynaklı sebepler hariç, herhangi bir sebeple hizmet verememesi Sözleşme koşullarını doğrudan etkilediği ölçüde mücbir sebeptir. Mücbir sebep süresinde, Tarafların sorumluluk ve vazifeleri askıya alınacak ve bu süre içinde anlaşma hükümlerinin yerine getirilememesi nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmayacak veya her iki Taraf zararların tazminini talep etmeyecektir. Bu mücbir sebepten etkilenen destek ve ödeme koşulları mücbir sebeplerin koşullarına göre uyarlanacaktır. Bu mücbir sebep durumu otuz (30) günden fazla sürer ise, Taraflar başkaca herhangi bir sorumluluk altına girmeksizin işbu Sözleşmeyi karşılıklı mutabakat içinde feshetme hakkına sahip olacaktır.

 

 1. Resmi Vergi ve Harçlar

 

Damga vergisi, MÜŞTERİ ve EMUS tarafından eşit olarak ödenecektir. Damga vergisinin tamamı EMUS tarafından beyan edilip ödenecek, akabinde yarısı MÜŞTERİ’ye faturalandırılacaktır.

 

 1. Delil Sözleşmesi

 

Taraflar, işbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta EMUS'un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, EMUS’un kendi veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

 

İşbu Sözleşme, ekleri ve/veya ek sözleşmelerin yorumunda ya da bunlar sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak olup işbu Sözleşmeden, eklerinden ve/veya ek sözleşmelerden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

 1. Değişiklikler

 

Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmayan hallerde, işbu Sözleşmede yapılacak değişiklikler ancak tarafların karşılıklı olarak anlaşması halinde yazılı şekilde yapılabilir. Her iki tarafça imzalanmış değişiklik metinleri, imza tarihleri itibariyle işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelirler.

 

 1. Ekler

 

Bu Sözleşmenin aşağıda yazılı olan ekleri, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil ederler. 

 

 1. EK-1 Donanım Özellikleri 

 2. EK-2 Donanım Kiralama ve Ferdi Sürüş Koçluğu Fiyat Listesi

 3. EK-3 İlave Hizmet Listesi 

 4. EK-4 Aydınlatma Metni

 5. EK-5 Açık Rıza Beyan Formu 

 

 1. İmza ve Yürürlük

 

11 sayfa, 25 madde ve 5 ekten ibaret işbu Sözleşme, .../.../2019tarihinde bir (1) asıl olarak taraf yetkililerince imzalanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin aslı EMUS’ta kalacak olup onaylı bir nüshası MÜŞTERİ’de kalacaktır. 

 

 

EMUS EMNİYETLİ ULAŞIM                               MÜŞTERİ

SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.                                

 

                                                                                    ……………………………